E–pub/E–book (Janî Gel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Download Janî Gel

Read Ù Janî Gel U temam kiriye Ji sala 1942'an heta sala 1944'a8 li İrae hakimti kiriye Di navbera salen 1939'an 1949'an de li Bexdaye bi mamoste 'Elaeddin Seccad.

Free download À eBook, ePUB or Kindle PDF ä Îbrahîm EhmedJanî Gel

Read Ù Janî Gel İbrahim Ehmed Di sala 1914'an an ji di sala 1915'an de li bajare Silemaniyeye hatiye dine Di sala 1937'an de li Bexdaye xwendine xwe ya bilind hii.

Îbrahîm Ehmed ä 8 review

Read Ù Janî Gel I re kovara Gelaxeje derxistiye Ev kovar di ware naverok u temendirjeya xwe de ji bo xizmeta edebiyat u zimane kurdi nimuneyeke bi imet u balkeş e.

  • Paperback
  • 196
  • Janî Gel
  • Îbrahîm Ehmed
  • Kurdish
  • 24 February 2018
  • null